O nas

festgrupa

pracownia architektoniczno-konserwatorska

Nasza pracownia posiada w swoim dorobku szereg projektów oraz opracowań dotyczących zabezpieczeń, remontów i adaptacji obiektów zabytkowych. Mamy doświadczenia w sporządzaniu Kart Ewidencyjnych, tzw. „białych kart” zabytków nieruchomych. Dzięki wieloletniej praktyce oraz ciągłej współpracy z ekspertami z dziedziny konserwacji zabytków jesteśmy w stanie sporządzić program prac konserwatorskich dla obiektów oraz terenów wpisanych do rejestru zabytków

Przeprowadzamy specjalistyczne badania ułatwiające podjęcie kluczowych decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych. Nasza pracowania oferuje między innymi badania możliwości inwestycyjnych obszarów zabytkowych, doradztwo w zakresie tworzenia programów użytkowych. Nasi eksperci zapewniają wsparcie doradcze na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w pracach przygotowawczych przed cyklem projektowym, jak i obsługą inwestycji w trakcie realizacji.

projekty

sporządzamy specjalistyczne projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane
z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów zabytkowych.

opracowania

wykonujemy szczegółowe dokumentacje przedprojektowe – badania architektoniczne
i konserwatorskie, opinie i ekspertyzy mykologiczne, a także programy prac konserwatorskich.

inwentaryzacje

wdrażamy nowoczesne metody pomiaru i zapisu informacji w oparciu o technologię skanowania 3D pozwalające na uzyskanie nieosiągalnej dla tradycyjnych metod pomiarowych dokładności.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia formułujemy zasady przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obszaru uwzględniające zachowanie, utrwalenie i wyeksponowanie wartości zabytkowych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych obszaru – ze wskazaniem możliwości realizacji nowych elementów zagospodarowania. Konserwatorskie studium dostępności tworzy podstawę do formułowania docelowego programu zagospodaro­wania obszaru oraz dalszego korzystania z obiektu, z jego wartości zabytkowych, jako przedmiotu uzgodnień z właściwym urzędem konserwatorskim.uwzględnieniem wyeksponowania

Może też pełnić, funkcję materiału wejściowego w zakresie ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach kompleksowych programów zagospodarowania, staramy się tworzyć rozwiązania pozwalające na bezkonfliktowe współistnienie wielu użytkowników przy wykorzystaniu wartości kulturowych jako atutu inwestycyjnego. Ważne jest dla nas aby ów kompleksowy program funkcjonalny znalazł również przełożenie na spójne rozwiązania przestrzenne decydujące w znacznym stopniu o atrakcyjności podejmowanych przedsięwzięć.